Thư chúc mừng của chủ tịch/TGĐ công ty gửi nữ khách hàng, đối tác nhân ngày 8-3