Góc nhìn của CDS về tháo gỡ khó khăn cho công nghiệp Thủ đô