Vượt bão Covid, CADI-SUN khẳng định sức sống thương hiệu